top of page

กงพัฒนาฯร่วมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล"การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่บริหารงานเพื่อแสวงผลกำไรของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯด้วย เช่น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน"

- กลวัชร สุวิมล -


ผู้บริหารบริษัทกงพัฒนาฯ นำโดยคุณกลวัชร สุวิมล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ), คุณวันทนา แก้วศรี (ผู้อำนวยการส่วนธุรการ) และ คุณกรรณิการ์ มีภาพ (ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน) เข้าร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร "ธรรมาภิบาล-กลไกในการสร้างความหน้าเชื่อถือให้ธุรกิจ" ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561


โดยเนื้อหาส่วนที่นำมาฝากกันในวันนี้คือ หลักเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและขยายกิจการอย่างยั่งยืน


1. หลักนิติธรรม - คือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เช่น ค่าแรงขั้นต่ำ การกำหนดวันหยุด วันลา ของพนักงาน รวมถึงข้อกฎหมายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ทราบคือ พรบ.คอรัปชั่น ที่ว่าด้วยเรื่องการให้และรับสินบน


2. หลักคุณธรรม - การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสมอภาค รวมถึงการยกย่องผู้กระทำความดี

ในหัวข้อนี้ได้รวมถึงการให้ความเท่าเทียมกับพนักงานทุกคนโดยไม่แบ่ง เพศ สีผิว และเชื้อชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับผู้ที่ทำความดี ควรกำหนดให้มีการชื่นชมอย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานท่านนั้นเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นนำไปเป็นแบบอย่างที่ดี


3. หลักความโปร่งใส - คือการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส, สามารถตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันยังมีพื้นที่สีเทาอยู่อีกมาก กล่าวคือจะผิดก็ไม่เชิงจะถูกก็ไม่ใช่ ดังนั้น การตรวจสอบตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือ เรากล้าบอกคนอื่นเรื่องการกระทำนั้นๆของเราหรือไม่

เช่น ของขวัญที่เรารับมาจาก Supplier เรากล้าบอกให้คนอื่นฟังหรือไม่ ถ้าบอกได้ก็ผ่านในเบื้องต้นว่าการรับนั้นอาจจะสามารถทำได้ แต่ถ้าไม่กล้าบอกใครเลยว่ารับของขวัญจากคนนี้ นั่นแหละ คือจุดเริ่มต้นของความไม่โปร่งใส


4. หลักการมีส่วนร่วม - ข้อนี้หลักๆคือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้ออกความคิดเห็น รวมถึงการจัดพื้นที่การออกความคิดเห็นอย่างเหมาะสม


5. หลักความรับผิดชอบ - คือการทำให้ทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลงาน การให้รางวัล และการกำหนดโทษที่ชัดเจน


6. หลักความคุ้มค่า - คือ การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในหัวข้อนี้เน้นย้ำให้เรามีความตระหนักอยู่เสมอว่า ทรััพยากรที่เราใช้นั้นมีจำนวนจำกัด เราเพียงแค่มาขอยืมใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพียงชั่วคราว เรายังต้องมีหน้าที่ประหยัดและเก็บรักษาทรัพยากรเหล่านั้นไว้ให้ รุ่นลูก รุ่นหลานใช้ต่อไป


ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล ลองเข้าไปดูที่ http://www.ismed.or.th/governance/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

📢 ติดต่องานและประสานงานหน้างานผ่าน Line@

@kongpatana

😎 เพิ่มเพื่อนกด

👉 เข้าชม Website ที่

🖥️ ติดตามคลิปต่างๆบน Youtube ที่

ติดตามบน FACEBOOK ที่bottom of page