top of page

งานประกอบท่อสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มีงานประกอบท่อบริเวณ Workshop ด้านบน มีการขนส่งท่อขึ้นลงระหว่าง Workshop ด้านบนและล่างตลอดทั้งวัน ขอให้ใช้ความระมัดระวังบริเวณถนนภายในโรงงานด้วยนะครับ

bottom of page