ส่งงานประกอบเสาไฟ Spotlight

ส่งงานประกอบเสา Spotlight จำนวน 4 ต้น สูง 18 เมตร

#steelstructure #kongpatana #กงพฒนา #โครงสรางเหลก #เสาSpotlight