top of page

Saddle Support


Pipe Support คือการหาวิธีไหนก็ได้ให้ล๊อคท่อให้อยู่กับที่

ในกรณีนี้ใช้เป็น Saddle แปลตรงตัวว่าอานม้า เป็นการดัดโค้งชิ้นงานให้รองรับด้านใต้ท่อเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่นที่ของท่อหรือชิ้นงานทรงกระบอกขณะใช้งาน บางครั้งนำมาใช้รองรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่นำออกมาซ่อมแซม

Fabricated by Kongpatana #กงพัฒนา #Kongpatana #PipeSupport

bottom of page