โครงการโรงงานสีขาว ตรวจสารเสพติด ตรวจแอลกอฮอล์ และ Safety Talk ที่ MOC เช้านี้