top of page

โครงการโรงงานสีขาว


ตรวจแอลกอฮอล์ ตรวจฉี่ กันซักหน่อย ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ ห่างไกลยาเสพติด

#โครงการโรงงานสีขาว

#kec #กงพฒนา #kongpatana

bottom of page