top of page

Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ทีมHD#3


Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ทีมHD#3

ช่วงนี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน!!!

#kongpatana #กงพัฒนา

bottom of page