top of page

โปรโมทงานด้านความปลอดภัยกงพัฒนา


โปรโมทงานด้านความปลอดภัยกงพัฒนา

1.โครงการแอลกอฮอลเป็น 0 ก่อนเข้าทำงาน

2.ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแทน

การออกกฎเกณฑ์ใหม่

3. โครงการเรียนรู้ online ผ่าน Youtube โรงเรียนกงพัฒนา

4. ต่อยอดการสื่อสารผ่าน Clip VDO ตามไซด์งาน

bottom of page