Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

งานถอด | ประกอบ | ซ่อมแซมชิ้นงานใน Vessel


งานนี้ถือเป็นการทำงานแบบอับอากาศ คือมีทางเข้า-ออกจำกัด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ

ระบบระบายอากาศต้องเพียงพอ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานในพื้นที่อับอากาศทุกครั้ง

ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

#Kongpatana #กงพัฒนา #งานอับอากาศ #ConfineSpace

#ConfineSpace #Kongpatana #งานอบอากาศ #กงพฒนา

KONGPATANA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.

31/3 Radniyom Road, Tambol Nernpra Muang Rayong Thailand 21150

©2018 by Kongpatana Engineering & Construction Co.,Ltd.