top of page

งานถอด | ประกอบ | ซ่อมแซมชิ้นงานใน Vessel


งานนี้ถือเป็นการทำงานแบบอับอากาศ คือมีทางเข้า-ออกจำกัด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศ

ระบบระบายอากาศต้องเพียงพอ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานในพื้นที่อับอากาศทุกครั้ง

ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีสติและทำงานด้วยความปลอดภัย

#Kongpatana #กงพัฒนา #งานอับอากาศ #ConfineSpace

bottom of page