top of page

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมและบริษัทกงพัฒนาฯ วาง Roadmap การพัฒนาด้าน Automation ในโรงงาน

วันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์จากสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกับกรมอุตสาหกรรม เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทกงพัฒนาฯ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวาง Roadmap ในการพัฒนาโรงงานตามนโยบายของภาครัฐด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

โดยการร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของกงพัฒนาฯ โดยอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาในเรื่อง

- การนำหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้

- การจัดการระบบการขนส่งภายในโรงงาน

- ระบบการตรวจสอบและคบคุมคุณภาพ

- การพัฒนาบุคคลากร ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากแรงงาน เป็นทักษะด้านอื่นๆ เช่น การดูแลเครื่องจักร, การควบคุมระบบ Automation เป็นต้น

เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าภายใน 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทกงพัฒนาฯ จะสามารถพัฒนาระบบการผลิตให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร

Comments


bottom of page