top of page

Steel Punching

บริการเจาะรูเหล็กฉากและเหล็กแผ่น

บริการงานเจาะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • งานเจาะเหล็กฉากด้วยการ Punching

  • งานเจาะเหล็กแผ่นด้วยการ Punching

  • งานเจาะเหล็กแผ่นด้วยการ Drilling

CNC Angle Punching

CNC Plate Punching and Drilling

bottom of page